Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van MotoWebShop.com kantoorhoudende aan de Klundertseweg 25a, 4761PR Zevenbergen, hierna te noemen MotoWebShop.com

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"LEVERANCIER" MotoWebshop.Com. gevestigd te Zevenbergen, kantoorhoudende aan de Klundertseweg 25a, 4761PR Zevenbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Breda.
"KLANT": de koper van een produkt dat wordt aangeboden door MotoWebShop.com via haar website. Iemand wordt KLANT op het moment dat deze persoon op de website heeft geklikt op de knop "bestellen". Op dat moment gaat de KLANT akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vastgelegd.

"PRODUKTEN/GOEDEREN": het produkt of de produkten/goederen die door het sluiten van een overeenkomst tussen MotoWebshop.Com en de KLANT binnen een overeengekomen termijn aan de KLANT geleverd dienen te worden, waarvoor de KLANT een bepaalde prijs dient te betalen.2. TOEPASSELIJKHEID

2(a). Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van MotoWebShop.com gesloten worden en waarbij MotoWebShop.com partij is, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen KLANT en MotoWebShop.com middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de KLANT uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

2(b). Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door MotoWebShop.com worden afgeweken.

2(c). Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden (en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MotoWebshop) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MotoWebShop.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2(d). MotoWebShop.com heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.3. VOORWAARDEN

3(a) Aanbiedingen
Alle prijzen en aanbiedingen gedaan op de website van MotoWebShop.com zijn vrijblijvend, totdat KLANT een betalingsbevestiging heeft ontvangen. MotoWebShop.com behoud zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen. Alle prijzen en specificaties in de shop zijn onder voorbehoud van typefouten, foutieve prijzen (geleverd door de leverancier) en prijswijzigingen (bijvoorbeeld een beeindigde actie van een leverancier). Wanneer MotoWebShop.com foutieve prijzen geleverd krijgt door haar leveranciers is MotoWebshop niet verplicht goederen te leveren voor de in de website aangegeven prijs. Na een bestelling ontvangt de klanten een automatische e-mail als orderbevestiging met alle relevante ordergegevens. In het geval van foutieve prijzen geeft deze bevestiging de klant geen recht op levering. Afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

3(b) Aktueel assortiment
MotoWebShop.com zal trachten haar assortiment zo actueel mogelijk te houden. Net als in een gewone winkel kan het voorkomen dat een artikel (tijdelijk) uitverkocht is en/of niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan krijgt de KLANT z.s.m. bericht hierover

3(c) Overeenkomst

3(c)(i) Een overeenkomst komt tot stand nadat MotoWebShop.com een opdracht schriftelijk/per E-Mail heeft bevestigd of nadat MotoWebshop met de verwerking van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en compleet weer te geven, tenzij de KLANT daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3(c)(ii) Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden MotoWebShop.com slechts voor zover zij door MotoWebShop.com schriftelijk zijn bevestigd.

3(d) Prijzen

3(d)(i) Alle prijzen zijn in Euros en inclusief BTW excl. verzendkosten en eventuele rembourskosten. De waarde van een rembourszeding bedraagt maximaal € 1000,00. Bij remboursleveringen wordt
een naar leveringsland afhankelijke bijdrage in de kosten extra berekend.

3(d)(ii) Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande geadviseerde verkoopprijzen van onze desbetreffende leverancier. In geval van prijsverhoging is MotoWebshop gerechtigd om de prijzen te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de KLANT niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle prijzen en specificaties in de shop zijn onder voorbehoud van typefouten, foutieve prijzen geleverd door de distributeur en prijswijzigingen. Afbeeldingen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

3(d)(iii) In geval van tijdelijke aanbiedingen of promotieacties geldt dat MotoWebShop.com alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien MotoWebShop.com in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Wanneer het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is, dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.

3(e) Reclamaties betreffende transportproblemen

3(e)(i) KLANT is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit binnen een termijn van 3 werkdagen bij MotoWebShop.com gemeld worden. De reclamatie dient vergezeld te gaan van opgave van factuurnummer.

3(e)(ii) Na ontvangst wordt KLANT geacht de zending te hebben goedgekeurd.

3(e)(iii) Indien en voor zover de reclamatie door MotoWebShop.com gegrond wordt bevonden zal MotoWebShop.com naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn het gebrek herstellen dan wel de goederen vervangen, zonder dat KLANT daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

3(e)(iv) Een reclamatie ontslaat KLANT nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van MotoWebShop.com

3(f) Reclamaties door foutieve leveringen

3(f)(i) De KLANT is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan MotoWebShop.com te worden gemeld. De reclamatie dient vergezeld te gaan van opgave van factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

3(f)(ii) Na verstrijken van 3 werkdagen wordt KLANT geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

3(f)(iii) Indien en voor zover de reclamatie door MotoWebShop.com gegrond wordt bevonden zal MotoWebShop.com naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn het gebrek herstellen dan wel de goederen vervangen, zonder dat KLANT daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

3(f)(iv) Zichttermijn / herroepingsrecht
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MotoWebShop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MotoWebShop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MotoWebShop er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

3(g) Betaling

3(g)(i)MotoWebShop.com biedt volgende betalingsmethoden aan: iDEAL, PayPal of door middel van een vooruitbetaling per bank.

3(g)(ii) Bij de bankoverboeking dient direct na de automatische e-mail bevestiging van de order het verschuldigde bedrag op de rekening van MotoWebShop.com te worden overgemaakt. Een order wordt pas in behandeling genomen wanneer het orderbedrag op de rekening van MotoWebShop.com staat. De KLANT ontvangt een BTW-factuur met een betalingsbevestiging bij de aflevering van de goederen of per post/E-Mail.

3(g)(iii) Bij een PayPal betaling berekenen we een toeslag van 3% over het aankoopbedrag om de gemaakte kosten die met zo'n betaling gepaard gaan te dekken.

3(h) Eigendomsvoorbehoud

3(h)(i) Alle aan KLANT geleverde goederen blijven eigendom van MotoWebshop tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de KLANT verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

3(h)(ii) KLANT is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van MotoWebShop.com, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang KLANT niet volledig aan zijn verplichtingen jegens MotoWebShop.com heeft voldaan.

3(h)(iii) Ingeval MotoWebShop.com de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van MotoWebShop.com op schadevergoeding onverlet.

3(i) Levertijd

3(i)(i) De aangegeven levertijd van een produkt in de MotoWebShop.com winkel is slechts een indicatie. De gemiddelde uitlevertijd is 1 tot 2 weken. In sommige situaties kan de levertijd langer uitlopen. De KLANT wordt per e-mail geinformeerd over de leveringssituatie. De redenen voor een langere levertermijn kunnen zijn:
 • De importeur is door zijn voorraad heen
 • De vraag naar het produkt is groter dan door de producent verwacht
 • Het betreft een nieuw produkt en het kan nog niet in de gevraagde hoeveelheden worden geproduceerd. Hierdoor ontstaat een levertijd.

  MotoWebShop.com draagt zorgt voor de snelst mogelijke levering.

  3(i)(ii) Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient MotoWebShop.com schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

  3(i)(iii) Overschrijding van de door MotoWebShop.com opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de KLANT nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.

  3(j) Annulering van orders

  3(j)(i) Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van MotoWebShop.com

  3(k) Levering

  3(k)(i) Vanaf het moment van levering gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de KLANT.

  3(k)(ii) Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de KLANT beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

  3(l) Transport

  3(l)(i) MotoWebShop.com bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Als bijdrage in de transportkosten brengt MotoWebShop.com per zending een bedrag in rekening. Tevens kan er indien van toepassing een bijdrage in de rembourskosten in rekening worden gebracht. Beide voor het land van bestemming geldende bedragen zijn terug te vinden op de website.

  3(n) Overmacht

  3(n)(i) Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor MotoWebShop.com tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor MotoWebShop.com haar verplichtingen jegens de KLANT in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

  3(n)(ii) Indien MotoWebShop.com door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is MotoWebShop.com gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van MotoWebShop.com op betaling door de KLANT voor reeds door verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal MotoWebshop alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

  3(o) Fabrieksgarantie

  3(o)(i) Bij alle produkten in het assortiment horen de gebruikelijke garantievoorwaarden van de fabrikant. De fabrieksgarantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum). Over het algemeen worden defekte produkten binnen de garantietermijn gerepareerd. Bepaalde produkten worden echter omgeruild voor een nieuw produkt, dit afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier. Indien het produkt bij controle niet defekt blijkt te zijn, worden € 80, onderzoekskosten in rekening gebracht.

  3(o)(ii) De garantie houdt uitsluitend in dat MotoWebShop.com naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van MotoWebShop.com en/of haar toeleverancier.

  3(o)(iii) Produkten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van MotoWebShop.com

  3(o)(iv) De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan MotoWebshop.Com zijn gewijzigd of worden onderhouden.

  3(o)(v) Indien de goederen door MotoWebShop.com van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier.

  3(o)(vi) Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door MotoWebShop.com in rekening worden gebracht.

  3(p) Retour procedure: defekt produkt

  3(p)(i) Aan de hand van de RMA-procedure voor technisch defekte goederen, kunnen defekte produkten ter reparatie aan MotoWebShop.com worden aangeboden.

  3(p)(ii) Voor het retourneren van defekte goederen dient altijd een RMA-nummer te worden aangevraagd. Dit dient per e-mail info@motowebshop.com te worden gedaan. Bij een RMA-aanvraag dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

  Merk, type, kleur, maat, serienummer, factuurnummer en een duidelijke klachtomschrijving.

  Onvolledig ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen.

  Na ontvangst van de RMA-aanvraag ontvangt KLANT een e-mail met een RMA-nummer en het correcte retouradres.

  3(p)(iii) Defekte produkten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen niet in behandeling worden genomen. In dit geval wordt voor akkoord een prijsopgave gestuurd.

  3(p)(iv) Produkten die worden teruggestuurd moeten altijd degelijk verpakt zijn voor transport. Indien MotoWebShop.com produkten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen verpakkingskosten van € 10,- voor het retourtransport in rekening worden gebracht.

  3(p)(v) De kosten voor RMA-zendingen naar het RMA-retour adres zijn voor rekening van MotoWebShop.com. Een portovergoeding op basis van de standaard posttarieven kan worden aangevraagd via e-mail nadat de RMA procedure correct is afgehandeld.

  3(p)(vi) De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar het RMA retouradres.

  3(p)(vii) De verzendkosten van de omgeruilde of gerepareerde produkt(en) zijn voor rekening van MotoWebShop.com. Een portovergoeding op basis van de standaard posttarieven kan worden aangevraagd via e-mail nadat de RMA procedure correct is afgehandeld.

  3(q) Retour procedure: foute bestelling of verkeerde levering

  3(q)(i) Indien de klant (niet-defekte) produkten wil retourneren dient de RMA-procedure gevolgd te worden. Een RMA-aanvraag dient binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum te worden ingediend.

  3(q)(ii) De RMA-aanvraag dient per e-mail te worden gedaan. Bij een RMA-aanvraag dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

  Merk, type, kleur, maat, serienummer en factuurnummer.

  Onvolledig ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen.

  3(q)(iii) De te retourneren produkten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn: de verpakking onbeschadigd, ongeopend en de zegel niet verbroken.

  3(q)(iv) Nadat KLANT een RMA-nummer per e-mail heeft ontvangen kan het produkt worden opgestuurd naar het volgende adres (Het RMA-nummer dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht). (Alleen bij foute bestelling / verkeerde levering!!)

  MotoWebShop.com.
  Klundertseweg 25a
  4761PR Zevenbergen
  Nederland

  3(q)(v) Indien het om een verkeerde levering gaat zijn de kosten voor RMA-verzendingen naar het RMA-retour adres voor MotoWebShop.com. Een portovergoeding op basis van de standaard post tarieven kan worden aangevraagd via e-mail nadat de RMA procedure correct is afgehandeld.

  3(q)(vii) Produkten die zonder RMA-nummer worden teruggestuurd worden altijd geweigerd, evenals ongefrankeerde goederen.

  3(q)(viii) MotoWebShop.com behoudt zich het recht voor retour gezonden produkten te weigeren, indien deze niet conform de voorwaarden zijn ontvangen. Indien MotoWebShop.com de goederen reeds heeft aangenomen, worden deze voor rekening en risico van de KLANT opgeslagen.

  3(s) Niet goed geld terug

  3(s)(i)MotoWebShop.com geeft KLANT 7 werkdagen bedenktijd na ontvangst van het produkt. Indien MotoWebShop.com binnen deze termijn het produkt in oorspronkelijke staat en verpakking heeft terugontvangen is er geen sprake van een koopovereenkomst. Portokosten zijn voor rekening van KLANT. Indien het produkt niet in originele staat terugkomt zal MotoWebShop.com het gewoon weer aan KLANT retourneren. Klant krijgt zijn aankoopbedrag teruggestort binnen 30 dagen na retourdatum. Op het aankoopbedrag zullen de verzend,verpakkingskosten en restockingskosten tot een bedrag van euro 30,00 per artikel in mindering worden gebracht.

  3(s)(ii) goederen die volgens specificaties van de consument speciaal voor de consument besteld zijn vallen niet onder de "niet goed geld terug garantie".

  3(s)(iii) Zichttermijn / herroepingsrecht
  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MotoWebShop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MotoWebShop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MotoWebShop er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.


  3(t) Aansprakelijkheid

  3(t)(i) MotoWebShop.com is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van MotoWebShop.com. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

  3(t)(ii) MotoWebShop.com is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de KLANT of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van MotoWebShop.com van aan MotoWebShop.com toerekenbare opzet of grove schuld.

  3(t)(iii) Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door MotoWebShop.com geleverde goederen, is MotoWebShop.com niet aansprakelijk.

  3(t)(iv) De KLANT vrijwaart MotoWebShop.com en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriele schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door MotoWebShop.com geleverde produkten.

  3(t)(v) De aansprakelijkheid van MotoWebShop.com uit hoofde van de met de KLANT gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

  3(u) Privacy

  3(u)(i) Wanneer de KLANT online informatie verstrekt aan MotoWebShop.com zal MotoWebShop.com deze informatie niet aan derden verstrekken. MotoWebShop.com verzamelt de informatie op een beveiligde server. MotoWebShop.com is niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal door hackers dan ook. Indien blijkt dat hackers beveiligingen hebben weten te omzeilen zal MotoWebShop.com hiervan aangifte doen bij de politie.

  3(u)(ii) Door het aangaan van een overeenkomst met MotoWebShop.com waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent KLANT uitdrukkelijke toestemming aan MotoWebShop.com voor het doen van aan KLANT persoonlijk gerichte aanbiedingen.

  3(u)(iii) Indien de KLANT geen prijs stelt op het door of namens MotoWebShop.com doen van aan de KLANT persoonlijk gerichte aanbiedingen, kan KLANT dit schriftelijk via fax of e-mail aan MotoWebShop.com laten weten. MotoWebShop.com zal deze verwerking dan onmiddellijk stopzetten.

  3(iv) Klantenservice

  3(u)(i) Klantenservice/ Klachten:
  KLANT kan met al haar vragen, opmerkingen, klachten en suggesties terecht op onze website via de link contact in het menu.


  4. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

  4(a) Op alle overeenkomsten gesloten met MotoWebShop.com is Nederlands recht van toepassing.